home
Archief Home    •   Kunst - afbeeldingen    •   Kunst - tekst    •   Foto - afbeeldingen    •   Foto - tekst    •   Documenten - tekst
Zoek:
2469 resultaten gevonden.
Jaar Beschrijving Map
nummer
Document.nr. en toevoeging
1910
Brief van het Comite voor buitenlandsche kunsttentoonstellingen dd 17 0ktober 1910 ivbm het toekennen van een bronzen medaille te Beunos Aires.
032 -  
1903
Brief van de Rijksacademie , gedateerd 12 januar 1903 , i.v.m. het toekennen van de eerepenning van de wedstrijd uit 1901 ( Prix de Rome )
033 -  
1910
Ongedateerde brief afkomstig van de ' afdeeling van schoone kunsten Groep II : klass 7 , 8 , 9 , 10 , ter algemeene en internationale tentoonstelling te Brussel in 1910 ' met de mededeling dat aan Monnickendam de bronzen medaille werd toegekend in klasse 7 ( schilderijen )
034 -  
1909
Gelukwensen van Lizzy Ansingh met de onderscheiding te Munchen ( 1909 ) , van Gerrit en Josientje Knap voor Monnickendams onderscheiding te Arnhem dd juli 1909 , van J.F.M Sterck en onleesbaar, voor de gouden onderscheiding ( 1911 ? )
035 -  
1937
Brief van de Commissaris - Generaal van 'De Nederlandsche Deelneming aan de Tentoonstelling te Parijs 1937 ' , gedateerd november 1937 waarin Monnickendam wordt medegedeeld dat hij een gouden medaille is toegekend. Tevens de uitnodiging voor deze tentoonstelling. Tenslotte een brief van december 1937 van hetzelfde comite waarin Martin wordt gelukgewenst.
036 -  
1934
De officiele benoeming van Monnickendam tot Officier in de orde van Oranje Nassau , gedateerd 21 februari 1934 , alsmede de Wet en de begeleidende brief.
037 -  
1934
Brief van de Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen gedateerd 23 februari 1934 waarin hij wordt gelukgewenst.
038 -  
1913
De brochure van het Internationaal Schilders Atelier van freule M. de Jonge van 1913.
039 -  
1907
Brieven van het bestuur van Arti dd 30 januari 1907 waarin Monnickendam werd medegedeeld dat hij resp. candidaat - stemhebbend lid en stemhebbend lid was geworden.
040 - 1 
1907
Brieven van het bestuur van Arti dd 27 februari 1907 waarin Monnickendam werd medegedeeld dat hij resp, candidaat - stemhebbend lid en stemhebbend lid was geworden.
040 - 2 
1911
Kopie prospectus van de premie uitgave van Arti dd 1911 waarin opgenomen dat Monnickendam in de kascommssie voor het jaar 1910 heeft gezeten .
040 - 3 
1907
Diploma van Arti ivbm het verkrijgen van de status van stemhebbend lid dd 26 februari 1907.
041 -  
1945
Brief van het bestuur van Arti gedateerd 3 juni 1945 ivbm de plaatsing van de naam van Monnickendam op het eerebord.
042 -  
1915
Feestprogramma gedateerd 15 mei 1915 van het Internationaal Schilders - Atelier . Directrice : Jonkvrouwe M . de Jonge en Prof Monnickendam . Een 'Soiree - Amusante' met o.a. Dr Loterijman en Monnickendam ( Ernstige voordrachten de dronken Matroos en de gedropen schoolmeester ). Verder : M. Franken .
043 -  
1915
Huldegedicht voor Monnickendam , uitgesproken op het feest van het Internationaal Schilders - Atelier dd 15 mei 1915 . Maker onbekend ( maar waarschijnlijk Marianne Franken , vergelijk nl haar verhaal over het Atelier ). 'Ver over de grensen is U werk beroemd - Geen land waar men Uw naam niet noemt ' etc.
044 -  
1908
Foto van de opening der 18e jaarlijksche tentoonstelling van Kunstwerken van leden der vereeniging Sint - Lucas , in het Stedelijk Museum te Amsterdam , op zondag 3 mei 1908 . Met veel schilders .
045 -  
1903
Brieven , gedateerd 30 november en 28 December 1903 ,van de Bruton Gallery in London , waar Monnickendam gevraagd wordt om toch maar alsjeblieft zijn werk op te sturen en het niet terug te trekken zoals zovelen al deden. De contacten met deze Galery liepen waarschijnlijk via Nico Jungman . Is de tentoonstelling ooit doorgegaan?
046 - 1 
1903
Brieven , gedateerd 30 november en 28 December 1903 ,van de Bruton Gallery in London , waar Monnickendam gevraagd wordt om toch maar alsjeblieft zijn werk op te sturen en het niet terug te trekken zoals zovelen al deden. De contacten met deze Galery liepen waarschijnlijk via Nico Jungman . Is de tentoonstelling ooit doorgegaan?
046 - 2 
1907
Brief van het Munchener Kunstler - Genossenschaft dd 12 juni 1907 met de bevestiging dat het werk ' Die Antiquitaten Auktion ' geplaatst is.
047 -  
1907
Brief van de architect A . R. Freem dd 21 Januari1907 waarbij hij Monnickendam een plattegrond toestuurt en een paar andere zaken regelt. De vier - jaarlijksche ?
048 -  
1907
Briefkaart van de Wurttemb. Kunstverein te Stuttgart dd 18 oktober 1907 met de mededeling dat het werk van Monnickendam dat op de Munchener Kunstaustellung was gexposeerd op10 december naar hen zal worden toegestuurd .
049 -  
1907
Brief van de secretaris der Commissie ( C. Baard ) van de ' Stedelijke tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters - te Amsterdam in 1907 ' dd 22 juli 1907 waarbij Monnickendam wordt uitgenodigd )( ' toegestaan ' ) om een werk in te zenden.
050 -  
1908
Brief dd 30 mei 1908 van de ' Verein Berliner Kunstler '. Zij berichten Monnickendam dat diverse steden ,als Dusseldorf en Dresden hen verzocht hebben om de hollandse werken welke zij toch al onder hun berusting en welke zoveel succes hebben, aldaar te mogen exposeren. Het zou een tournee betreffen welke eind 1909 zou zijn afgelopen. Vanzelfsprekend zouden zij alle kosten voor hun rekening nemen. Gelet op de diverse tentoonstellingen in Duitsland in het jaar daarop en gelet op het feit dat de brief bewaard is gebleven , mogen wij er vanuit gaan dat Monnickendam op deze uitnodiging is in gegaan.
051 -  
1907
Brief van 16 september 1907 van Herman Teirlinck waarin Monnickendam wordt uitgenodigd om mee te doen aan een tentoonstelling te houden in het Brussels Rijksmuseum van 5 tot eind oktober, welke georganiseerd zou worden door de kunstkring LABEUR. '...wensch ik ten zeerste in dat salon de stijgende richting van Nederlands schilderschool vertegenwoordigd te zien. Dit kan ook aangezien worden als eene opvoedkundige taktiek ten bate van onze belgische jongeren die niets dan erbij winnen kunnen dat een groep artisten der buitenlandsche avant - garde, op eene naast belgisch werk geruimde eereplaats, de mate toonen van hun vooruitstrevend betrachten.' En verder: '...en zoo heb ik de eer U te verzoeken een paar ( 2 - 3 ) van uw beste en oorspronkelijkste doeken, in uw bezit of u desnoods in bruikleen door koopers afgestaan, op te sturen. ' Alsmede een brief van Herman Teirlinck dd 28 september 1907 waarin hij Monnickendam beantwoordt en hem mededeelt dat de commissie niet de kosten van verzending kan dragen maar daar hij ( Teirlinck ) persoonlijk de deelname van Monnickendam erg belangrijk vond , zou hij de kosten voor zijn rekening nemen. Aldus nam Monnickendam deel aan deze tentoonstelling.
052 -  
1907
Brief van Eduard Schulte, Kunsthandlung uit Berlijn, dd 2 juni 1907 met een uitnodiging om een collectie aquarellen naar berlijn te brengen voor een expositie. Vervolgens volgen aanwijzingen hoe het eea te verzenden en vanzelfsprekend zijn de kosten voor de duits kunsthandelaar.
053 -